De afgelopen jaren is gebleken dat de Duitse economie niet alleen de grootste, maar ook de meest solide economie in Europa is.

Distributiecentrum Deutsche Post/ DHL

49.372427 | 6.6860262

De marktontwikkelingen voor modulaire bedrijfshallen zijn gunstig in het economische klimaat in Duitsland. Het modulaire concept is branche- & locatie-onafhankelijk en speelt in op de exibiliteitsbehoefte van de industriële-, productie- en transportconglomeraten voor bijvoorbeeld de substantiële groei van online verkoop. Mede vanwege de relatief lage investerings- en operationele kosten zijn modulaire bedrijfshallen voor DHL een relatief goedkope oplossing ten opzichte van traditionele hallen/ panden. In combinatie met de snelle opbouw-/ montagemoge- lijkheden past het goed bij de gewenste versterking en modernisering van het distributienetwerk van DHL.

Er is een afgesloten huurovereenkomst van 10 jaar met Deutsche Post Immobilien GmbH, kantoorhoudende in het hoofdkantoor van DPDHL in Bonn. Hiervoor is door de lokale partner, in samenspraak met DHL, een grondstuk aan de Wallerfanger Straße 67 (snelweg locatie) geacquireerd en daarvoor een distributiecentrum ontworpen. De bedrijfshal kent 1.062 m² verhuurbare oppervlakte alsmede 32, deels overdekte, laad- en losplaatsen.

Om de beleggingshorizon overzichtelijk te houden en het exploitatierisico te minimaliseren is met de lokale partner overeengekomen dat de looptijd van de door de maatschap te verstrekken lening wordt beperkt tot 3,5 jaar.

Gedurende deze periode verwacht de lokale partner een portefeuille met soortgelijke distributiecentra te hebben opgebouwd die aan een eindbelegger verkocht kan worden. Tot zekerheid van het deelnamebedrag maar ook van de rente van 8% per jaar, zal door Nobereit Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG een garantie worden afgegeven aan de maatschap en/ of haar zekerheidsagent.

Ten tijde van de aflossing van de lening heeft de maatschap tevens recht op 25% van het bedrijfsresultaat van de Duitse projectvennootschap (winstafhankelijk).

Met het langjarige huurcontract is een solide basis gelegd voor een aantrekkelijke vermogensgroei in combinatie met een direct cashrendement. Daarbij geldt, na de bancaire verplichtingen, een preferente positie voor de mezzanine lening met een op kwartaalbasis uit te keren rente. Dit impliceert dat de initiatiefnemers pas delen in de winst nadat de beleggers 3,5 jaar lang 8% rente per jaar hebben genoten. De propositie wordt als private placement aangeboden waarbij het aantal beleggers wordt beperkt tot maximaal drie. Deelname is mogelijk vanaf € 100.000.

Kerngegevens

Locatie
Wallerfanger Straße 67, Rehlingen-Siersburg, Duitsland

Initiatiefnemer
REALIANCE Europe B.V.

Lokale partner
Nobereit Holding GmbH & Co. KG/ Nobereit Vermögensverwaltungs GmbH & Co KG

Structuur
Maatschap verstrekt middels Stichting mezzanine kapitaal aan Duitse projectvennootschap (LHD GmbH)

Looptijd
42 maanden

Aflossing
Aflossing mezzanine kapitaal door aandeelhouders of verkoop aan (eind)belegger

Deelnamebedrag
vanaf € 100.000

Totale investering
€ 1.750.000 (100%)

Mezzanine kapitaal maatschap
€ 450.000 (26% van investering)

Eigen vermogen aandeelhouders
€ 50.000

Banklening
€ 1.250.000 (69% van investering)

Prognose vermogensgroei
33% over 42 maanden

Prognose rendement (ROI)
9,4% per jaar

Onderscheidend

Hoge vastrentende belegging (8% per jaar; uitkering 2% per kwartaal).

Opkomst van e-commerce leidt tot verandering in de logistieke bedrijfstak.

Garantie aandeelhouder voor deelnamebedrag na 3,5 jaar.

Preferente positie van mezzanine kapitaal (deelnamebedrag en rente).

Opmars naar verdere uitbouw van het concept naar talrijke locaties in Duitsland.

Zekerheid door 10-jarige huurovereenkomst met Deutsche Post Immobilien GmbH (ingebruikname door DHL) als uiterst solvabele huurder.

Rente- en aflossingsverplichtingen jegens bank- & mezzanine lening gedekt door de kaspositie, 10-jarige huurovereenkomst en garanties door lokale partijen

Locatie

Voor meer informatie kunt u REALIANCE bereiken op +31 (0)20 21 03 180 of invest@realiance.nl