Disclaimer

 

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van de website van REALIANCE zijn de volgende voorwaarden zijn van toepassing.

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Hoewel de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend en REALIANCE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik ervan. De informatie op deze website kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

De website kan via onder meer ‘links’ naar andere websites verwijzen of informatie bevatten die door derden is verstrekt en waarover REALIANCE geen enkele controle heeft. REALIANCE wijst dan ook iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de redelijkheid, volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites nadrukkelijk van de hand.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming en alle eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en de werking van deze website komen uitsluitend toe aan REALIANCE of haar toeleveranciers. De website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden en ieder ander gebruik van de inhoud of functionaliteit van de website, daaronder begrepen het creëren van links, is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van REALIANCE niet toegestaan.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt, tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacy beleid is het Nederlands recht van toepassing.