Duurzaamheidsverklaring REALIANCE

 

Over ons
REALIANCE is initiator en beheerder van vastgoedbeleggingsfondsen en biedt haar participanten investeringen c.q. beleggingen aan in groeiregio’s in zowel het Zuidoosten van de Verenigde Staten als Midden-Europa met een aantrekkelijk rendement. Vastgoed heeft de potentie een stabiele en waardevaste belegging op lange termijn te zijn, mits het vastgoed zorgvuldig is gekozen met het oog op toekomstige vraag en kwaliteitswensen.

REALIANCE is van mening dat investeren voor de lange termijn niet succesvol kan zijn zonder rekening te houden met de ontwikkelingen in de samenleving. We wegen, waar nodig, environmental, social en governance-factoren (ESG) mee in onze beleggingsbeslissingen, om duurzaamheidsrisico’s beter te beheersen en een duurzaam langetermijnrendement te genereren.

ESG-Visie
Op 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. Deze Europese verordening verplicht financiële ondernemingen om transparant te zijn over het al dan niet duurzaam opereren. Vanuit deze verplichting is een ESG-visie en strategie ontstaan, waarin REALIANCE aangeeft hoe met duurzaamheid wordt omgegaan.

Deze duurzaamheidsverklaring geeft inzicht in de wijze waarop REALIANCE binnen haar vastgoedinvesteringen c.q. beleggingen omgaat met duurzaamheid. Deze verklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Hoe gaat REALIANCE om met duurzaamheidsrisico’s?;
  2. Wijze waarop het beloningsbeleid van REALIANCE spoort met de integratie van duurzaamheids-risico’s;
  3. Hoe gaat REALIANCE om met de negatieve effecten op duurzaamheidsrisico’s, in haar beleggings-beslissingsprocedure.

Hoe gaat REALIANCE om met duurzaamheidsrisico’s?
De vastgoedfondsen van REALIANCE hebben niet tot doel een duurzame of ‘groene’ belegging te bieden, noch beogen zij het promoten van zowel ecologische als sociale kenmerken.

In het huidige beleggingsbeleid- en de  beslissingen worden echter wel duurzaamheidsrisico’s in aanmerking genomen. Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid.

Vaak als wordt gesproken over duurzaamheid, dan wordt de afkorting ESG gebruikt. Dit staat voor Environmental, Social en Governance:

  • Environmental (E) staat voor milieu. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klimaatverandering, CO2- uitstoot, afvalverwerking en watergebruik.
  • Social (S) staat voor maatschappij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkomstandigheden, mensenrechten en toegang tot zorg.
  • Governance (G) staat voor ondernemingsbestuur. Dit gaat over zaken als diversiteit in het bestuur, beloningsbeleid, naleving wet- en regelgeving en aandeelhoudersbescherming.

Bij het beheren van de vastgoedfondsen worden aan de hand van het opgestelde beleggingsbeleid, bepaalde type beleggingen geselecteerd. Bij het selecteren van investeringen c.q. beleggingen wordt rekening gehouden met tal van factoren die van invloed kunnen zijn op waardeontwikkeling. Omdat duurzaamheidsrisico’s tevens van negatieve invloed kunnen zijn op deze waardeontwikkeling, maken deze aspecten hier onderdeel vanuit. Deze risico’s zijn gebaseerd op de reeds genoemde ESG- factoren.

De beheersing van duurzaamheidsrisico’s speelt een rol bij het formuleren van de beleggingskaders van REALIANCE door te monitoren of de beleggingen voldoen aan de eisen.

REALIANCE en Environmental
REALIANCE investeert voornamelijk in value-add residentieel vastgoed. In het geval een project wordt ontwikkeld, wordt daarbij rekening gehouden met de meest recente wet- en regelgeving ten aanzien van duurzaamheid. Bij renovaties zullen maatregelen genomen om de milieubelasting te verminderen, waarbij kan worden gedacht aan energie- en waterbesparende maatregelen.

REALIANCE en Social
REALIANCE hanteert voor haar medewerkers een gedragscode waar integriteit, transparantie, betrouwbaarheid, gelijkgerechtigdheid en verantwoordelijkheid in voorop staan als het gaat om het beheren van vastgoedfondsen. Deze gedragscodes zijn vastgelegd, worden jaarlijks geëvalueerd en herijkt in de interne uitgave ‘Werken bij REALIANCE’. Ten aanzien van de projecten in haar fondsen tracht REALIANCE via haar lokale partners huurders een veilige, aantrekkelijke en plezierige woonomgeving te verschaffen. In het geval van betalingsproblemen van huurders wordt er door lokale partners alles aan gedaan om hierin te ondersteunen, eventueel door aanvraag van huursteun.

REALIANCE en Governance
REALIANCE streeft naar transparant ondernemingsbestuur. Daarnaast streeft REALIANCE ernaar om compliant te zijn met alle huidige geldende wet- en regelgevingen. Bij het aangaan van een nieuwe relatie met participanten wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan relation due diligence aspecten vanuit de naleving van de Wwft.

Wijze waarop het beloningsbeleid van REALIANCE spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s;
Het beloningsbeleid van REALIANCE is een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn ligt met de strategie, doelstellingen, risicobereidheid alsmede normen en waarden van REALIANCE.

Hiermee wordt voorkomen dat het toekennen van een variabele beloning kan resulteren in een onjuiste behandeling van participanten, werknemers of derden, dan wel ander risicovol gedrag dat een negatief effect kan hebben op de waarde van het vastgoed en het rendement van de beheerde fondsen, op REALIANCE zelf, alsmede op de financiële sector als geheel. Het beloningsbeleid van REALIANCE is erop gericht dat een bestuurder of werknemer zich richt op de lange termijn belangen van participanten en het vermijden van buitensporige risico’s, waaronder die op het gebied van duurzaamheid.

Hoe gaat REALIANCE om met negatieve effecten op duurzaamheid?
Duurzaamheidsfactoren zijn bijvoorbeeld ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping. Zulke factoren kunnen van invloed zijn op (de waarde van) beleggingen. Andersom kunnen beleggingen echter ook van invloed zijn op duurzaamheidsfactoren. Zo levert een belegging in fossiele brandstoffen meer milieuschade op dan een belegging in groene energie.

De directie van REALIANCE is van mening dat het, gezien haar beleggingsbeleid, niet betekenisvol is om de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren te meten.

Voor zover REALIANCE zou besluiten de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking te nemen, zou dat betekenen dat REALIANCE een gedetailleerde duurzaamheidsverklaring op fondsniveau zou moeten afgeven volgens een specifiek format voor de fondsen waarvoor op dit moment inschrijving mogelijk is. Gezien het feit dat geen van de door REALIANCE beheerde beleggingsinstellingen ESG-kenmerken promoot of primair duurzame beleggingen als doel heeft, acht REALIANCE het op dit moment niet opportuun om een dergelijke duurzaamheidsverklaring af te geven.