Privacyverklaring

 

Inleiding

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, verwerkt REALIANCE B.V. en/ of gelieerde (dochter)vennootschappen (verder ‘REALIANCE’) persoonsgegevens van u. Bescherming daarvan en controle daarover is voor REALIANCE van essentieel belang. Graag wordt het privacy beleid aan u toegelicht.

Verkrijging en gebruik van uw persoonsgegevens

De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van uzelf afkomstig. Deze heeft u bijvoorbeeld aan REALIANCE verstrekt voor aanvang van en gedurende de relatie, onder andere ter voldoening aan de wettelijke ‘know your customer’-verplichting en de verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). REALIANCE maakt daarnaast op haar website gebruik van cookies en verwijzen hiervoor naar onze aparte cookieverklaring.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om optimaal uitvoering te kunnen geven aan de dienstverlening, omdat dat verplicht is op basis van de wet, ter uitvoering van een overeenkomst of omdat daarbij rechtmatige belangen zijn. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die langer bewaard dienen te worden, omdat de wet dit verplicht.

In bepaalde situaties – in de zin van de privacy wetgeving – worden eveneens ‘bijzondere gegevens’ verwerkt. Dergelijke gegevens worden bijzonder genoemd, omdat ze iets kunnen zeggen over uw persoonlijke levenssfeer. De ervaring van REALIANCE leert dat cliënten soms bijzondere persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid of bepaalde voorkeuren aan REALIANCE toevertrouwen. Dit gebeurt veelal omdat zij dat, net als REALIANCE, relevant vinden voor optimale bepaling van de passendheid en geschiktheid van de dienstverlening en producten. Als u zulke bijzondere gegevens toevertrouwt, wordt uw toestemming veronderstelt, die voor gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is.

In dat geval wordt afgesproken dat u REALIANCE informeert, wanneer u uw toestemming wilt intrekken. Zolang REALIANCE met uw onthouden toestemming in staat is de passendheid en geschiktheid voor de dienstverlening te bepalen, kunnen desgewenst bijzondere gegevens worden verwijderd en de dienstverlening eventueel gewijzigd worden voortgezet. Het kan echter óók betekenen dat de dienstverlening zonder zulke informatie geheel of gedeeltelijk gestaakt zal moeten worden, omdat in dergelijk geval niet langer aan de zorgplicht kan worden voldaan.

REALIANCE deelt uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om:

  • toezichthouders of overheden, zoals de Autoriteit Financiële Markten en de Belastingdienst, wanneer dat wettelijk verplicht is;
  • partijen waarmee wordt samengewerkt ten behoeve van de dienstverlening en ter uitvoering van de overeenkomst met u, zoals lokale partners die het vastgoed beheren, de bank waar uw gelden worden gestort, partijen die helpen bij het rapporteren over uw vermogen en IT-providers;
  • derden zoals bijvoorbeeld belastingadviseurs, juristen, notaris, financierende banken en accountants.

Deze derde partijen dragen zelf verantwoordelijkheid voor de naleving van de privacywetgeving. Voor verwerking van uw persoonsgegevens door deze derde partijen is REALIANCE niet verantwoordelijk noch aansprakelijk. Indien een van deze derden uw persoonsgegevens verwerkt in de functie van verwerker, zullen altijd heldere afspraken bestaan met deze derde over de verantwoordelijkheid voor uw gegevens.

Veiligheid ter waarborging van uw privacy

REALIANCE neemt passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Dit wordt gedaan door de toegang tot de gegevens af te schermen en veiligheidsmaatregelen regelmatig te controleren. Ook hebben de medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Uw rechten

U kunt altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt.

Voor vragen met betrekking tot uw privacy rechten of voor het indienen van een verzoek kunt u zich richten tot ons Investor Relations team via onderstaande contactgegevens:

REALIANCE B.V.
Skoon 78
1511 HV Oostzaan
Nederland

Telefoon: +31 (0)20 210 3180
E-mailadres: invest@realiance.nl

Omwille van uw veiligheid kan u worden gevraagd uzelf te identificeren, alvorens inhoudelijk op uw verzoek in te gaan. Bij inhoudelijke beoordeling van uw verzoek zullen uw (privacy)belangen tegenover de belangen van REALIANCE worden afgewogen, vanzelfsprekend met inachtneming van de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

REALIANCE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring, dat op de REALIANCE website beschikbaar is, geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De hier getoonde versie is van 19 november 2020.